Contacteaza-ne
Ne gasesti si in:

GDPR

Pentru Robotics School protecția datelor personale este foarte importantă. Prelucrarea datelor se face în condiții de legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea securității adecvate a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

În cazul în care furnizați date cu caracter personal prin intermediul site-ului, acestea sunt colectate și prelucrate, în calitate de operator de date cu caracter personal, de către Robotics 4 Kids SRL –Robotics School, având sediul social în Sat Cerșani nr.111, Com.Suseni, Jud.Arges, și punctul de lucru în Aleea Barajul Cucuteni, nr 2, Sector 3, Bucuresti, si Str.Ion Campineanu, nr 2, Pitesti, înregistrată cu J03/2192/2018, C.U.I. 40082530, reprezentată legal de către Popescu Ramona Georgiana, în calitate de administrator.

Dacă aveți întrebări cu privire la orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa  la adresa de e-mail contact@roboticsschool.ro, la adresa poștală Aleea Barajul Cucuteni, nr 2, Sector 3, Bucuresti și/ori la numărul de telefon 0721861565, în atenția dnei Popescu Ramona.

 

Cuprins

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 2. Scopurile si temeiurile prelucrarii
 3. Durata pentru care va prelucram datele
 4. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
 5. Transferul datelor cu caracter personal
 6. Drepturile de care beneficiati
 7. Confidentialitatea minorilor
 8. Modificari în politica de confidentialitate

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

Noi colectăm și procesăm datele dumneavoastră personale sau ale copilului dumneavoastră atunci când dumneavoastră interacționați cu noi și site-urile noastre, și atunci când dumneavoastră achiziționați servicii de la noi.  Acestea includ:

 • numele și prenumele dumneavoastră și al copilului și codul numeric personal al dumneavoastră și al copilului dumneavoastră; Pentru unele servicii (contract After School, Tabere, etc) este necesar să ne încredințați copie după certificatul de naștere al copilului; copii după actele de identitate ale părinților; copii după actele de identitate ale oricărei persoane împuternicite de către Reprezentantul legal să preia copilul de la școală; copie a hotărârii de divorț;
 • vârsta dumneavoastră și/sau a copilului dumneavoastră/data nașterii lui și orice informație medicală relevantă și acte care să ateste eventualele probleme de sănătate ale copilului, atunci când este necesar pentru noi în scopul realizării unui serviciu.
 • adresa dumneavoastră de acasă (domiciliul în fapt), adresa dumneavoastră de email, numărul de telefon
 • detalii legate de plata dumneavoastră, inclusiv adresa de facturare și banca, atunci când achiziționați servicii de la noi.
 • imaginea, vocea, în cazul acordului pentru publicare fotografii și filmări
 • preferințele dumneavoastră privind marketingul, inclusiv orice acord pe care ni l-ați dat.
 • comunicările pe care ni le-ați trimis, solicitările și comentariile

 

 1. Scopurile și temeiurile prelucrării

 

Colectăm și utilizăm datele personale furnizate direct de dumneavoastră necesare înscrierii la programele educaționale pe care le derulăm:

 • atunci când vă înregistrați datele dumneavoastră și/sau ale copilului dumneavoastră prin completarea formularelor electronice (e-formulare) de pe site-ul nostru sau cele în format editabil pe suport de hârtie pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră adresate prin intermediul formularului de contact și pentru a vă da posibilitatea să faceți comentarii pe site, prelucrări efectuate în baza interesului nostru legitim de a da curs solicitărilor dumneavoastră; nefurnizarea datelor solicitate de noi în acest scop (marcate ca date obligatorii) atrage imposibilitatea efectuării de comunicări prin intermediul site-ului.
 • atunci când suntem pe cale să încheiem un contract cu dumneavoastră și ulterior, pe durata derulării contractului, atunci când trebuie să ne îndeplinim obligații impuse de lege, când sunt necesare intereselor noastre legitime sau unei a treia persoane (de regulă, o autoritate publică)

 Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și ROBOTICS 4 KIDS SRL, definit în cuprinsul Termenelor si Conditiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract (art. 6 (1) teza 1 (b) GDPR) sau pentru îndeplinirea obigațiilor legale ce ne revin (art. 6 (1) teza 1 (c) GDPR).  Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și societatea noastră.

 • când avem acordul dumneavoastră, în scopuri de marketing: în conformitate cu art. 6 (1) teza 1 (a) GDPR – pentru acest caz puteți în orice moment să va retrageți acest acord.
 • când vizitați site-ul nostru Puteți vizita site-ul nostru web fără a furniza informații personale. Ori de câte ori accesați un site web, serverul web doar stochează automat datele de acces în fișierele jurnal ale serverului, care sunt comunicate automat de browserul dvs., cum ar fi numele fișierului solicitat, ultimul site web vizitat, data și ora accesului, browser utilizat, cantitatea de date transferate, adresa IP, furnizorul solicitant, etc. În scopul prelucrării în numele nostru, un furnizor terț ne oferă serviciile de găzduire și afișare a site-ului web. Acest furnizor de servicii este situat într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European. Aceste date vor fi analizate exclusiv pentru a asigura o funcționare fără defecte a site-ului web și pentru o analiză a erorilor. procedura descrisă aici, servesc la protejarea intereselor noastre legitime primordiale în prezentarea corectă a ofertei noastre în conformitate cu art. 6 (1) teza 1 (f) GDPR

 

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

 

ROBOTICS 4 KIDS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina noastră (de ex, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În scop de comunicare prin intermediul site-ului, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe o durată de 10  ani sau până la exprimarea, justificată, a dreptului la ștergerea sau restricționarea datelor sau a dreptului de opoziție.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos. În cazul în care solicitați ștergerea datelor, însă există o relație contractuală cu dvs., cererea de ștergere a datelor va putea fi înregistrată numai după terminarea oricărei relații contractuale.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

Nu închiriem / vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.

Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum partenerii contractuali ai Robotics School, cu care colaboram în vederea efectuării activităților menționate mai sus (primire solicitări/comentarii și răspuns la acestea), precum si dumneavoastră, la cerere.

Furnizăm altor persoane sau companii datele dumneavoastră cu caracter personal doar în anumite situații și în măsura în care dezvăluirea este necesară, după cum urmează:

 

 • persoanelor care ne asistă în derularea activității noastre;

 

 • persoanele cu care colaborăm pentru realizarea activității noastre.

 

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate nu vor fi transferate în afara României.

 1. Drepturile de care beneficiați

În calitate de persoană vizată în contextul prelucrării datelor dumneavoastră și ale copilului dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces:  Aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră sau ale copilului dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora;
 2. b) Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal: Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete care vă privesc;
 3. c) Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”):

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc (dreptul de a fi uitat), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 2. persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării,
 3. persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, și nu există motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 4. datele au fost prelucrate ilegal;
 5. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații care îi revine operatorului în temeiul legislațiaei europene sau naționale;
 6. datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu servicii ale societății informaționale oferite minorilor, când se aplică cerința consimțământului titularului răspunderii părintești asupra copilului;
 7. d) Dreptul de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal;

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:

 1. Persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor;
 2. Prelucrarea este ilegală, însă persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal prelucrate, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestor date;
 3. Operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă persoana vizată solicită datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea un drept în instanță;
 4. Persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp necesar Operatorului pentru a verifica dacă drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;
 5. e) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal;

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv;

 1. f) Dreptul de a vă retrage consimțământulca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate, în orice moment, cu consecința ca începând cu acel moment nu voi mai beneficia de activitățile/prelucrările pentru care am consimțit.  Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă; 
 2. g) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv profilării – în cazul în care Robotics School ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii vă afectează în mod semnificativ puteți (1) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (2) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (3) obține explicații cu privire la decizia luată și (4) contesta respectiva decizie.

 

Dacă aveți alte întrebări sau pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să o faceți prin intermediul unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail contact@roboticsschool.ro, la adresa poștală Aleea Barajul Cucuteni, nr 2, Sector 3, Bucuresti.

De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopul de marketing direct (newsletter), aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „Dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing transmisă prin e-mail.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal la telefon +40.318.059.211 sau +40.318.059.212 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București, Sectorul 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, cod poștal 010336.

 

 1. Confidențialitatea Copiilor

 

Pentru că serviciile ROBOTICS 4 KIDS SRL sunt destinate copiilor, colectăm o serie de informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Aceste informații sunt colectate și procesate pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, pentru executarea obligațiilor contractuale și, acolo unde obținem consimțământul parental adecvat, în scopuri de marketing. 

Vă asigurăm că tratăm datele copiilor cu cea mai mare grijă.

 

 1. Modificări în politica de confidențialitate

 

Prezenta Politică de Confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către ROBOTICS 4 KIDS SRL, dacă va fi necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul website-ului în forma cea mai recentă a acesteia.

Vă rugăm să verificați periodic secțiunea Politica de Confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.

 

Aceasta pagina de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați secțiunea Politica Cookie.

 

Ultima actualizare : (05.05.2023)